POSTREK

postrek

Chemický postrek sa vykonáva len povolenými prípravkami uvedenými v "Zozname povolených prípravkov na ochranu rastlín" a podľa schválených etikiet. Vždy je potrebné použit predpísanú koncentráciu a dávky, ktoré zabezpečujú  dostatočnú účinnosť. Pre zvýšenie účinnosti sa do postrekovej zmesi pridáva zmáčadlo. Chemické postreky sa využívajú ako ochranné aj obranné opatrenia proti škodlivým činiteľom. 

Podľa spôsobu aplikácie postreku ich delíme na:

 • pozemné
 • letecké (v EU zakázané, povolené len za prísnych podmienok) 

Výhody chemického postreku:

 • vysoká účinnosť pri správnej aplikácii,
 • možnosť použitia na prevenciu aj obranu proti škodlvým činiteľom

Nevýhody chemického postreku:

 • možnosť chyby pri aplikácii (nesprávne nariedenie zmesi, nerovnomerná pokryvnosť, a pod.),
 • neekologičnosť (úlety do pôdy, vplyv na predátory, parazitoidy, a pod.),
 • väzba na počasie - nemožno aplikovať za dažďa, po daždi alebo pred dažďom) a na ročnú dobu - neúčinné v zimných mesiacoch,
 • náročnosť na technické vybavenie - postrekovač, dopravný prostriedok (dovoz vody),
 • nemožnosť použitia vo vybraných územiach (ochrana vôd, ochrana prírody),
 • obmedzená doba účinnosti,
 • väzba na dodávateľov.