ODSTRAŇOVANIE NAPADNUTÝCH STROMOV ALEBO ICH ČASTÍ

odstraňovanie napadnutých stromov alebo ich častí

Opatrenie je zamerané na odstránenie zdrojov škodcov z lesa, do dostatočnej vzdialenosti od porastov, v ktorých môžu spôsobiť poškodenie. Vzdialenosť závisí od druhu škodcu. Jedná sa teda o odstránenie tzv. aktívneho dreva, to je dreva, v korom sa nachádajú životaschopné štádia škodcu. Toto opatrenie nahrádza asanáciu dreva v lese. Musí však byť vykonané pred tým, ako dôjde k rozšíreniu škodcu z napandutého dreva do okolia. K rozširovanie škodcu by nemalo dôjsť ani počas prepravy napadnutých stromov alebo ich častí (napr. vetiev).