10 otázok na precvičenie (test č. 3579)


Aká je manipulácia pri adjustovaní (funkčnom uvedení do prevádzky) feromónových odparníkov (atraktantov) IT ECOLURE a PC ECOLURE?:

Vietor najčastejšie poškodzuje:

Návrhy opatrení ochrany lesa okolo chránených území, kde nebolo povolené spracovať náhodnú ťažbu, vypracováva:

V najviac ohrozených smrekových porastoch abiotickými škodlivými činiteľmi, najmä vetrom upraviť (resp. neupraviť) rubný vek:

V ktorom vývojovom štádiu podkôrnych druhov hmyzu má význam napadnutú hmotu štiepkovať?:

Súhrnná ročná spotreba prípravkov na ochranu rastlín sa odpočtuje na:

Ktoré feromónové odparníky používame pri kontrole a obrane proti drevokazovi čiarkovanému (Trypodendron lineatum)?:

Hrdze na ihliciach škodia tým, že:

Pahúsenice hrebenárky borovicovej (Diprion pini) majú sfarbenie hlavy:

Akým spôsobom škodí na mladých jedľových porastoch kôrovnica kaukazská (Dreyfusia nordmannianae)?