Informácie o ochrane osobných údajov:

  • Prevádzkovateľ: Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315, tel.: 045/5320316, e-mail: nlc@nlcsk.org;
  • Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba@nlcsk.org;
  • Účel spracovania: zabezpečenie programu konferencie vrátane vydania zborníka z odbornej konferencie, právny základ spracúvania: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba;
  • Príjemcovia osobných údajov účastníci konferencie a odborná verejnosť, Agentúra na podporu výskumu a vývoja, SLHDS MPRV SR, Sekcia integrovanej ochrany lesa Odboru lesníctva SAPV, SLS ZSVTS, SLK, Slovenská národná knižnica, knižnica NLC;
  • NLC nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;
  • Doba uchovávania osobných údajov: trvalé uchovanie vo vydanej publikácii;
  • Autor príspevku má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov; autor príspevku nemá právo na vymazanie osobných údajov a právo namietať spracúvanie osobných údajov;
  • Autor príspevku má právo podať návrh na začatie konania;
  • Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, ktorou je na základe prihlásenia príspevku na konferenciu jeho uvedenie v programe a jeho publikovanie v zborníku z odbornej konferencie. Autor príspevku nie je povinný osobné údaje poskytnúť. Ak osobné údaje neposkytne, jeho príspevok nebude zaradený do programu konferencie a nebude publikovaný v zborníku z odbornej konferencie;
  • Nie je vykonávané automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.